Utveckling och bedömning av muntlig kommunikation i finansiell ekonomi

2019-04-13T10:02:01Z (GMT) by Björn Hagströmer
Denna uppsats beskriver ett projekt för att utveckla och bedöma kompetens inom muntlig kommunikation för universitetsstudenter i finansiell ekonomi. Muntlig kommunikations-kompetens efterfrågas av arbetsmarknaden och speglas i programmålen, men utvecklingen av dylik kompetens i de enskilda kurserna är oklar. I linje med akademiska studier av utveckling av muntlig kompetens aktiveras studenterna muntligen i smågruppsdiskussioner av akademiska artiklar, med uppföljning i helklass och i tvärgrupper. Bedömning av prestationerna sker i termer av kunskaper, aktivitet, och djup i diskussionen. Resultaten visar att det muntliga momentet berikar studenternas inlärning och utvecklar deras muntliga kommunikationskompetens. Vidare påvisas att examination av muntlig kommunikations-kompetens är positivt korrelerad med ämneskunskaper, men att den också innefattar mer generiska aspekter som inte fångas upp vid enbart skriftlig examination.