Stockholm University
Browse
designmonsterUttal2023.pdf (208.02 kB)

Förbättra det franska uttalet genom att öva karaoke

Download (208.02 kB)
educational resource
posted on 2023-12-15, 08:02 authored by Christophe PrematChristophe Premat

I språkkurser är uttal en central del av inlärningen. Det gör det möjligt för studenterna att förstå varandra och är ofta föremål för en särskild delkurs. Till exempel, för kursen FR1MSA på Stockholms universitet (Franska, Muntlig Språkfärdighet) är lärandemålen t.ex. följande: ”För godkänt resultat på delkursen Uttal ska studenten kunna:

- producera franskans fonem i kontext, med tonvikt på frikativor och nasalvokaler;

- i tal applicera franskans regler för bindning, med tonvikt på bindning efter determinanter och pronomen;

- dela upp satser i rytmgrupper samt använda grundläggande betoning och intonation i fraser och olika satstyper”.

History

Original title

Förbättra det franska uttalet genom att öva karaoke

Original language

 • Swedish

Mönstrets mognadsgrad | Pattern maturity

 • Testat | Tested

Affiliation (institution of first SU-affiliated author)

 • 165 Romanska och klassiska institutionen | Department of Romance Studies and Classics

access_level

 • public

access_condition

 • PUBLIC

Usage metrics

  Designmönster | Design Patterns

  Categories

  Licence

  Exports

  RefWorks
  BibTeX
  Ref. manager
  Endnote
  DataCite
  NLM
  DC