Stockholm University
Browse
SRRD_29.pdf (1009.33 kB)

Barnafödande inom äktenskapet: Det föräktenskapliga samboendets betydelse för förstfödslar inom äktenskapet bland svenska kvinnor födda 1936-1960

Download (1009.33 kB)
preprint
posted on 2021-01-29, 15:45 authored by Cecilia Etzler
I Sverige är det informella samboendet en mycket vanlig parform. De flesta äktenskap föregås idag av en samboendeperiod. Denna period har med tiden blivit allt längre. Många kvinnor föder också sitt första barn inom ett samboende. Trots att gruppen av samboende kvinnor ökat kraftigt har benägenheten att föda ett första barn bland de samboende kvinnorna legat relativt konstant.
I denna rapport har vi velat belysa hur det ökade föräktenskapliga samboendet påverkar förstabarnsfruktsamheten inom äktenskapet. Skiljer sig de samboende kvinnor som gifter sig, utan att dessförinnan ha hunnit föda något barn, från de kvinnor som gifter sig direkt, vad gäller förstabarnsfruktsamheten?
Detta studeras med hjälp av data från den svenska fruktsamhetsundersökning som genomfördes 1981. Den omfattar ca. 4300 kvinnor födda 1936-1960.
Parbildningsmonstret har ju förändrats mycket for de kohorter som studeras och man kunde därför förvänta sig en selektion av de kvinnor som gifter sig direkt med ett förändrat fruktsamhetsmönster som följd. Resultatet av denna studie visar dock inte några patagliga skillnader mellan kvinnor med och utan erfarenheter av ett samboende före giftermålet, vad gäller förstabarnsfruktsamheten.
En jämförelse med en dansk och en norsk studie visar också stora likheter mellan danska, norska och svenska kvinnor i fruktsamhetsbeteendet för jämförbara grupper.

Funding

Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet

Riksbankens Jubileumsfond

Delega­tionen för social forskning

History

ISSN

2002-617X

Original title

Barnafödande inom äktenskapet: Det föräktenskapliga samboendets betydelse för förstfödslar inom äktenskapet bland svenska kvinnor födda 1936-1960

Original language

  • Swedish

Publication date

1986-01-01

Affiliation (institution of first SU-affiliated author)

  • 310 Sociologiska institutionen | Department of Sociology