Stockholm University
Browse
SRRD_100_Tyrkkö_Föräldraskap och arbetets webb.pdf (3.32 MB)

Föräldraskap och arbetets villkor

Download (3.32 MB)
preprint
posted on 2021-07-02, 09:04 authored by Arja Tyrkkö
Denna studie är en del av ett nordiskt samarbetsprojekt "Tilpasningsmuligheder mellem arbejdsliv og familieliv i udvalgte kvinde- og mandefäg". Förutom Sverige deltog Danmark, Finland och Norge. Projektets syfte var att undersöka hur arbetsliv och föräldraskap kan förenas inom ramen för formeila och informella regelsystem på arbetsplatser dominerade av män respektive kvinnor eller med blandad sammansättning. Projektet utgick från erfarenheterna från det nordiska Bryt-projektet, där man försökte utveckla och pröva metoder för att bryta upp arbetsmarknadens könsmässiga uppdelning (se Dahlerup 1989). Som empiriskt underlag för studien användes data från projektets enkätundersökningar, som genomfördes i Finland och Sverige under hösten 1992.

Funding

Stockholm University

History

ISSN

2002-617X

Original title

Föräldraskap och arbetets villkor

Original language

  • Swedish

Publication date

1996-02-02

Affiliation (institution of first SU-affiliated author)

  • 310 Sociologiska institutionen | Department of Sociology