Stockholm University
Browse
SRRD_44.pdf (5.02 MB)

Första barnet. En demografisk studie av barnafödandet bland svenska kvinnor födda 1937-60

Download (5.02 MB)
preprint
posted on 2021-02-12, 17:25 authored by Cecilia Etzler
Kvinnorna i Sverige föder sitt första barn allt senare i livet. I denna studie analyseras denna förändring med hjälp av intensitetsregressionsanalys för svenska kvinnor som lever i ett parförhållande och är födda 1936-60.
Ett förändrat parbildningsmönster, med alltfler samboende unga kvinnor och en minskad giftermålsfrekvens, har tillsamnans med ett förändrat fruktsamhetsbeteende, med en ökd kontroll av den egna fruktsamheten, och en förändrad struktur i befolkmingen haft betydelse för denna förändrade förstabarnsfruktsamhet.
Samboendet har i hög grad fått en ny innebörd. Man flyttar inte samman i avsikt att gifta sig direkt eller skaffa barn utan för att bo samman i ett barnlöst förhållande som upplöses om det inte fungerar. Den minskning av fruktsamheten som ägt rum för såväl samboende som yngre gifta kvinnor berör alla grupper oavsett utbildningsnivå, social bakgrund eller sysselsättninsstyp. Det finns dock fortfarande skillnader mellan olika delgrupper i de yngsta födelsekohorterna. Högutbildade kvinnor som gifter sig eller flyttar samman före 25 års ålder förblir mer långsamma i barnafödandet. Arbetardöttrar har en högre benägenhet att föda barn inom samboendet än tjänstemannadöttrar. Har man väl gift sig har dock kvinnans sociala bakgrund inte någon signifikant betydelse för hennes benägenhet att få ett första barn. Inom äktensltapet är det kvinnans utbildning och i viss mån hennes sysselsattning som inverkar på fruktsamhetsbeteendet.
De utvecklingstendenser som finns i studien tyder på att fruktsamheten bland unga kvinnor, som denna studie huvudsakligen sysslar med, även förtsättningsvis konmer att ligga på en låg nivå, medan åldre kvinnor fortsätter att öka sin fruktsamhet.
Denna rapport har tidigare i en preliminär version (Etzler 1986b), utgjort ett bidrag vid nordiska symposiet i demografi i Danmark i juni 1986.

Funding

Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet

Riksbankens jubileumsfond

Delegationen för social forskning

History

ISSN

2002-617X

Original title

Första barnet. En demografisk studie av barnafödandet bland svenska kvinnor födda 1937-60

Original language

  • Swedish

Publication date

1987-12-01

Affiliation (institution of first SU-affiliated author)

  • 310 Sociologiska institutionen | Department of Sociology