Stockholm University
Browse
SRRD_54.pdf (1002.3 kB)

Faktorer som påverkar tvåbarns- mödrarnas planer på vidare barnafödande

Download (1002.3 kB)
preprint
posted on 2021-06-24, 13:59 authored by Britta Hoem
Nästan hälften av tvåbarnsmödrarna i den svenska fruktsamhetsundersökningen från 1981 uppgav vid intervjun att de inte var säkra på om de skulle skaffa ett tredje barn eller ej. Störst betydelse för inställningen hade kvinnans egen liksom barnens ålder. Detta är inte överraskande; dessa faktorer visar var i familjebildningsprocessen kvinnan befinner sig.
De med den längsta utbildningstiden var överraskande nog oftast mest positivt inställda till fler barn, när vi kontrollerar för andra faktorer, och för dessa kvinnor liksom för dem med en utbildning på mellannivå tycks intentionerna inte vara påverkade av deras aktuella sysselsättning. Bland kvinnor med den kortaste utbildningstiden var det däremot dubbelt så vanligt att de hemarbetande "önskade sig" fler barn som de för-värvsarbetande.
Vi har funnit en relativt god överensstämmelse mellan å ena sidan de faktorer som påverkat inställningen till det tredje barnet bland respondenter som var tvåbarnsmödrar våren 1981, och å andra sidan de faktorer som fick tvåbarnsmödrar att förverkliga sina planer och föda ytterligare ett barn innan intervjun.

Funding

Stockholm University

History

ISSN

2002-617X

Original title

Faktorer som påverkar tvåbarns- mödrarnas planer på vidare barnafödande

Original language

  • Swedish

Publication date

1989-01-31

Affiliation (institution of first SU-affiliated author)

  • 310 Sociologiska institutionen | Department of Sociology