TLHE_Rapport_Farnlof_2018_1.pdf (919.32 kB)

Projektet ALTAN (ALternativ Till Aktiv Närvaro) – observationer och reflektioner kring examination på grundnivån i Romanska språk vid Stockholms universitet

Download (919.32 kB)
preprint
posted on 28.11.2018, 13:22 by Hans Färnlöf
Projektet ALTAN (ALternativ Till Aktiv Närvaro) avser att utreda frågor kring aktiv närvaro med syftet att hitta lösningar för att ersätta ”aktiv närvaro” med rättssäkrare examinationsformer. Lösningarna är tänkta att skapas på pedagogisk grund och efter reflektion kring både didaktiska och juridiska aspekter. Resultaten ska framgå i förbättrade kursbeskrivningar men även i viss mån i kursplaner, samt slå igenom i undervisningens och verksamhetens praxis. Projektet avser de romanska språken vid SU - franska, italienska, portugisiska och spanska - men torde ha bärighet för många andra ämnen, och inte bara språk och humaniora. Projektet som redogörs i denna rapport, visar först på grundläggande inventering av kursplaner och kursbeskrivningar (kap. 1), därefter definierar och diskuterar vi problematiken utifrån de resultat vi fått fram (kap. 2) för att slutligen skissa på möjliga lösningar och tillvägagångssätt för att åstadkomma förbättringar (kap. 3).

History

Original language

Swedish

ISSN

2003-1688

Licence

Exports