Stockholm University
Browse
SRRD_87.pdf (518.62 kB)

Risker för skilsmässa: är förstfödsloåldern ett bättre mått på startålderns betydelse än giftermålsåldern är?

Download (518.62 kB)
preprint
posted on 2021-06-24, 14:37 authored by Per Båvner, Jan M. Hoem
Denna studie behandlar frågan om en gift kvinnas förstfödsloålder är ett bättre mått på startålderns betydelse för hennes skilsmässorisk än giftermålsåldern är. Analysen gäller (naturligtvis) bara kvinnor som fått barn. Vi använder giftermålsåldern och förstfödsloåldern som faktorer i en följd av intensitetsregressioner, var för sig eller tillsammans. Förutom dessa tar vi med olika andra faktorer för att kontrollera för sammansättningseffekter. Exempelvis skall indikatorer på om hon hade barn före äktenskapet och om hon var gravid vid giftermålet mäta effekter av hennes föräktenskapliga beteende.
I det datamaterial vi använder har vi tagit in en kombinationsfaktor som samtidigt omfattar både förstfödsloåldern, giftermålsåldern och indikatorn på om kvinnan har något föräktenskapligt barn. Iden är att dessa antagligen verkar i fullständigt samspel med varann. Det visar sig emellertid för svårt att använda resultaten till att svara på den fråga vi ställt, så vi använder ett system med aggregeringsförfaranden för att isolera olika grupperingar av de tre faktorerna. Varje aggregering efterföljs så av en eller flera intensitetsregressioner.
Utifrån resultaten av denna analys drar vi slutsatsen att giftermålsåldern måste vara ett bättre mått än förstfödsloåldern på startålderns betydelse för skilsmässorisken hos gifta mödrar i intensitetsregressioner av denna typ. Det viktigaste momentet i vår värdering är att giftermålsåldern är en 11renare11 variabel än förstfödsloåldern, därför att giftermålsåldern inte är lika hårt knuten till det föräktenskapliga beteende som i alla fall mäts av andra variabler i regressionerna. När dessa senare variabler är med, skall startåldern främst mäta hur väl förberedd kvinnan är för ett äktenskapligt samliv, och av de två alternativen vi har studerat, görs detta bäst av giftermålsåldern.

Funding

Stockholm University

History

ISSN

2002-617X

Original title

Risker för skilsmässa: är förstfödsloåldern ett bättre mått på startålderns betydelse än giftermålsåldern är?

Original language

  • Swedish

Publication date

1994-11-01

Affiliation (institution of first SU-affiliated author)

  • 310 Sociologiska institutionen | Department of Sociology