Stockholm University
Browse
SRRD_86.pdf (782.92 kB)

Skilsmässoutvecklingen i Sverige 1971-1993

Download (782.92 kB)
preprint
posted on 2021-06-24, 14:33 authored by Gunnar AnderssonGunnar Andersson
Kalenderårsindex över skilsmässoutvecklingen bland svenska kvinnor, som tidigare har redovisats av Demografiska avdelningen, uppdateras här med beräkningar från ett färskare och mer fullständigt datamaterial. Till skillnad från beräkningar med data-material tidigare mottaget från SCB, uppvisar den standardiserade tidstrenden för skilsmässorna en ökning av skilsmässobenägenheten såväl under 1970-talet som under 1980-talet. Denna ökning hänger samman med att andelen äktenskap där barn fötts före giftermålet har gått upp. Detta fenomen är ett resultat av det ökande samboendet under tidsperioden och är en faktor som man bör ta hänsyn till när vårt skilsmässoindex revideras.

Funding

Stockholm University

History

ISSN

2002-617X

Original title

Skilsmässoutvecklingen i Sverige 1971-1993

Original language

  • Swedish

Publication date

1994-09-01

Affiliation (institution of first SU-affiliated author)

  • 310 Sociologiska institutionen | Department of Sociology