Stockholm University
Browse
SRRD_101.pdf (1.86 MB)

Vuxnas intresse av att se med barns ögon

Download (1.86 MB)
preprint
posted on 2021-07-02, 09:09 authored by Elisabet Näsman
I artikeln diskuteras de olika perspektiv vuxenvärlden anlägger på barndomen och barn. Dessa perspektiv ligger till grund för vad som avses med uttryck som barns bästa och barns behov och därmed för vilken typ av samhällsåtgärder som bör genomföras för barnens skull. Vuxenperspektiven kan kopplas till olika vuxenintressen av barn där synen på barn som i huvudsak blivande vuxna är ett dominerande synsätt. Mot dessa vuxenperspektiv ställs begreppet barnperspektiv, som både bidrar till en problematisering av dominerande vuxenperspektiv och i sig själv rymmer en rad svårigheter teoretiskt såväl som metodologiskt. Till sist diskuteras frågan om utifrån vilken ståndpunkt den här typen av argumentation aktualiseras just vid den här tiden och hur långtgående ställningstagandet för ett barnperspektiv egentligen är.

Funding

Stockholm University

History

ISSN

2002-617X

Original title

Vuxnas intresse av att se med barns ögon

Original language

  • Swedish

Publication date

1996-02-05