TLHE_Rapporter_Johansson_ A_2022_6_.pdf (505.88 kB)
Download file

Digital examination i språkfärdighet

Download (505.88 kB)
report
posted on 2022-10-10, 08:55 authored by Annika JohanssonAnnika Johansson

Projektets mål är att utveckla former för digital examination i språkfärdighet som äger rum på distans. Examination i språkfärdighet har tidigare skett vid Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska främst i form av salstentamen men sedan våren 2020 har det blivit tydligt att en utveckling av digital examination när den sker på distans krävs. Det finns två anledningar till detta. För det första och mest givna att vi i samband med corona-pandemin på kort tid blev tvungna att ställa om till online-undervisning med som konsekvens digital examination eller online-examination. Digital examination i språkfärdighet på distans är en utmaning eftersom den handlar om att testa nivån på inlärningen av ett andra eller tredje språk och inte om examination av språket som struktur, vilket sker i kurser i lingvistik. För det andra, flera av institutionens språk planerar att i framtiden erbjuda fler kurser online för att nå ut till studenter runt om i landet, eftersom ett antal av institutionens språk endast ges vid Stockholms universitet i Sverige. Att gå tillbaka till salstentamen efter pandemin för online-kurser passar mindre bra. Nämnda anledningar har skapat behov av att utveckla former för digital examination som kan motverka plagiat. I projektet utvecklas i första hand pedagogiska former för både formativ och summativ digital examination där den formativa bedömningen kopplas till studenternas självreglerande lärande. 

Funding

Stockholm University

History

Original title

Swedish

ISSN

2003-1688

Affiliation (institution of first SU-affiliated author)

158 Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska | Slavic ...

access_level

public

access_condition

PUBLIC