Stockholm University
Browse
TLHE_Rapport_Engel_2023_1.pdf (959.14 kB)
Download file

Hur vi kan bidra till studenternas studieframgång: Erfarenheter från ett pedagogiskt ambassadörsprojekt vid en språkinstitution

Download (959.14 kB)
report
posted on 2023-03-30, 17:24 authored by Hugues EngelHugues Engel

De studenter som läser en förberedande språkkurs vid Romanska och klassiska institutionen tar en mindre andel av de högskolepoäng som de är registrerade för än de studenter som läser kurser på högre nivåer. Syftet med detta pedagogiska projekt var att hitta strategier som gynnar studieframgång hos de studenter som läser förberedande kurser, det vill säga strategier som ökar dessa studenters benägenhet att ta alla de högskolepoäng som de är registrerade för och därmed avsluta sina kurser. Projektet hade två mål: Det första var att skapa ett underlag för att bättre förstå de faktorer som bidrar till att studenterna avslutar sina kurser. Projektets andra mål var att utifrån detta underlag kollegialt diskutera fram lösningar för att höja prestationsgraden på institutionens förberedande kurser. Underlaget bestod av två studier: en registerundersökning och en enkätundersökning. Registerundersökningen var baserad på data hämtade från Ladok, Stockholms universitets IT-system för studiedokumentation och uppföljning av studenter, och visade att multiregistreringar, det vill säga samtidiga registreringar på någon eller flera utbildningar utöver den förberedande kurs som studenterna läste, minskade kraftigt deras benägenhet att avsluta den förberedande kursen. Ett annat resultat var att ålder har en viss positiv koppling till studieframgång. Projektets andra studie grundade sig på en enkät om studenters upplevelse av sina studier. Studiens teoretiska utgångspunkt var Tinto och Pussers (2006) Model of Institutional Action for Student Success, som identifierar fem ”förutsättningar för studieframgång” samt åtgärder som kan bidra till att stärka dessa förutsättningar för studieframgång. Tinto och Pussers förutsättningar för studieframgång är faktorer som en institution i hög grad kan påverka: institutionellt engagemang, höga förväntningar, stöd, återkoppling och studenters tillhörighetskänsla. Enkäten visade att de studenter som avslutade sina kurser skattade dessa förutsättningar för studieframgång högre än de studenter som inte tog alla sina poäng. Skillnaderna var statistiskt signifikanta. Hur stora skillnaderna mellan dessa två studentgrupper var mättes med storlekseffekter. Båda studiernas resultat diskuterades med institutionens lärarkollegium på pedagogiska seminarier. Två huvudåtgärder föreslogs: den första var att bidra till att utveckla studenternas studieteknik, den andra att implementera samverkansinlärning vid institutionen.

Funding

Stockholms universitet

History

Associated Publication

Engel, H. (2021). Relations potentielles entre les facteurs âge, sexe et multi-inscriptions et la réussite et la persévérance dans les études de français langue étrangère. Revue des Sciences de l’Éducation, 47(3), 208–231. https://doi.org/10.7202/1089280ar Engel, H. (2022). Institutional profiling for educational development: Identifying which conditions for student success to address in a given educational setting—A case study. Journal of College Student Retention: Research, Theory & Practice. Advance online publication. https://doi.org/10.1177/15210251221147624

ISSN

2003-1688

Affiliation (institution of first SU-affiliated author)

  • 165 Romanska och klassiska institutionen | Department of Romance Studies and Classics

access_level

  • public

access_condition

  • PUBLIC