TLHE nr 4 Rapport Norrthon_20.10.10. docx.pdf (819.05 kB)

PowerPoint och lärande - en scholarship of teaching and learning-study om forskningsläget

Download (819.05 kB)
report
posted on 30.11.2020, 11:51 by Stefan Norrthon
Syftet med denna SoTL (scholarship of teaching and learning)-studie är att börja förstå forskningsläget vad gäller användning av PowerPoint och lärande. Med hjälp av sökmotorn Google Scholar har 22 vetenskapliga artiklar från åren 2003–2009 valts ut, som skrivits inom olika vetenskapliga discipliner. Analysen är induktiv, och behandlar följande forskningsfrågor: Vilka frågor ställs av dem som forskar om PPT och lärande? Hur undersöks dessa frågor? Vilka svar finns? Resultatet visar att två huvudfrågor dominerar i materialet, nämligen frågan om att använda Powerpoint i undervisning eller inte, och frågan om hur man ska eller bör göra det. Två intressen utöver dessa huvudfrågor är lärstilar och attityder. Att-frågan, som framstår som genomlyst i tidigare forskning, handlar om huruvida PowerPoint är effektivt att använda i undervisning. Sammantaget tycks PowerPoint i sig vara varken mer eller mindre effektivt för lärande än så kallade traditionella metoder, samtidigt som studenter både föredrar PowerPoint och tror att PowerPoint är effektivt för deras lärande. Hur-frågan är mindre beforskad, men i resultatavsnittet presenteras uppslag från studierna, om hur man som lärare kan använda och designa PowerPoint-presentationer. Sammantaget visar undersökningen att teknik i sig inte gagnar lärande, och i en avslutande diskussion berörs dels behovet att utöver att- och hur-frågorna också behandla frågor om vem och när, dels vikten av att vi som undervisar i högre utbildning gör explicit för oss själva och varandra vad det vi gör, och kanske inte gör, när vi använder

History

Original title

PowerPoint och lärande - en scholarship of teaching and learning-study om forskningsläget

Original language

Swedish

ISSN

2003-1688

Affiliation (institution of first SU-affiliated author)

154 Institutionen för svenska och flerspråkighet | Dept. of Swedish Language and Multilingualism

Licence

Exports