Stockholm University
Browse
RRPHS 2017_1pdf.pdf (1.26 MB)

Spelares upplevelser av förändringar i vanor och problem. En kvalitativ studie om spel om pengar

Download (1.26 MB)
report
posted on 2021-06-11, 13:12 authored by Eva SamuelssonEva Samuelsson, Kristina Sundqvist, Jenny Cisneros Örnberg
Spelvanor och spelproblem är föränderliga i människors liv beroende på en mängd olika faktorer. För att fördjupa kunskapen om hur spel om pengar förändras över tid och vad som påverkar dessa förändringar, har kvalitativa telefonintervjuer genomförts med 40 personer som tidigare deltagit i Swelogs kvantitativa longitudinella undersökningar. Resultaten visade att både individ-, relations- och samhällsrelaterade faktorer påverkade spelandets upp- och nedgångar. Faktorer som personliga egenskaper, mående, föreställningar om spel, tillgång till pengar, arbetssituation, familjeliv, livshändelser, mognadsprocesser, reklam och tillgänglighet samverkar för förändrade spelvanor och måste förstås i ett sammanhang. Fyra olika typfall identifierades som representerade varierande problemgrad och förändringsmönster. Situationer som var förknippade med ökat spelande var relaterade till att bli myndig, spela med vänner i samband med berusningsdrickande, storvinster, att ha ett kringresande arbete, negativa livshändelser, depression, ensamhet och brist på meningsfull sysselsättning. Psykiskt välbefinnande, stödjande relationer och meningsfull sysselsättning var centralt för att ta sig ur destruktiva spelvanor eller att hålla vanorna på en icke-problematisk nivå. Spelreklamens aggressiva utformning upplevs som ett problem av många, och restriktioner förespråkades. Slutligen vittnade intervjupersonerna om att deltagandet i en longitudinell undersökning om spelvanor kan bidra till ökad reflektion och högre medvetenhet om egna beteenden och spelproblem i samhället.

Funding

Responding to and reducing gambling problems: studies in help-seeking, measurement, comorbidity and policy impacts

Swedish Research Council for Health Working Life and Welfare

Find out more...

Dilemmas of help-seeking – needs, experiences and barriers of contact with care in the case of gambling and alcohol problems

Swedish Research Council for Health Working Life and Welfare

Find out more...

Folkhälsomyndigheten 2016-07091

History

Original title

Spelares upplevelser av förändringar i vanor och problem. En kvalitativ studie om spel om pengar

Original language

  • Swedish

Associated Publication

Forsström, D., & Samuelsson, E.. (2018). Utbud av stöd och behandling för spelproblem. En studie om utmaningar inför förtydligat ansvar i lagstiftningen. Research Reports in Public Health Sciences. https://doi.org/10.17045/sthlmuni.6015458.v1 Forsström, D., & Samuelsson, E.. (2020). Utbud av stöd och behandling för spelproblem. Uppföljning av förtydligat ansvar i lagstiftningen. Research Reports in Public Health Sciences. https://doi.org/10.17045/sthlmuni.12497396.v1

Affiliation (institution of first SU-affiliated author)

  • 333 Institutionen för folkhälsovetenskap | Department of Public Health Sciences