TLHE nr 1 Rapport Maria Wendt_21.01.21 (3).pdf (358.42 kB)

Teori- och metodanvändning i uppsatser: Kvalitetsförbättring inom självständigt arbete

Download (358.42 kB)
report
posted on 05.02.2021, 12:00 by Maria Wendt
Det pedagogiska projekt som redovisas i denna rapport syftar till att få ökade insikter om vad som kan hindra, och vad som kan underlätta för, studenter att överföra tidigare förvärvade kunskaper och förmågor rörande teori och metod till det egna uppsatsskrivandet. Det mer generella problemet handlar om vad som i pedagogisk forskning ofta benämns som ”transfer of learning” och som handlar om förmågan att överföra kunskaper mellan olika kontexter. En övergripande tanke med projektet är att en fördjupad förståelse av överföringsproblem är viktig för att kunna utforma lärandeaktiviteter som möjliggör för studenter att använda tidigare kunskaper. I undersökningen följs en grupp studenter som skriver kandidatuppsats i statsvetenskap. Det empiriska materialet består av intervjuer samt av deltagande observation vid undervisnings- och handledningstillfällen. I analysen identifieras olika typer av överföringsproblem som kan relateras till lärandeinnehållets form, innehåll och begrepp. Utifrån resultaten diskuteras även hur pedagogiska arbetssätt som gynnar kunskapsöverföring kan utvecklas, och som därmed kan förbättra förutsättningarna för studenterna att skriva uppsatser med hög vetenskaplig kvalitet.

History

Original title

Teori- och metodanvändning i uppsatser: Kvalitetsförbättring inom självständigt arbete

Original language

Swedish

ISSN

2003-1688

Affiliation (institution of first SU-affiliated author)

320 Statsvetenskapliga institutionen | Department of Political Science

Exports

Reports on Teaching and Learning in Higher Education | Rapporter om undervisning och lärande i högre utbildning

Exports