Trepartssamtal_i_lararutbildningen.pdf (2.09 MB)

Trepartssamtal i lärarutbildningen

Download (2.09 MB)
report
posted on 04.06.2019, 07:41 by Lise-Lotte Jons
Nio trepartssamtal genomförda med ämneslärarstudenter i språk, samhällsvetenskap och naturvetenskap under tre olika VFU-perioder analyserades avseende hur talutrymmet fördelades, vad det talades om, vad talet syftade till, vad man refererade till och samtalens interaktiva karaktär. Materialet analyserades utifrån kvantitativa som kvalitativa aspekter och visar bland annat att samtalens omfattning varierar från 22 till 75 minuter, att studenten talar nästan lika mycket som universitetsläraren och att bemötandet av elever utgör det enskilt största samtalsämnet. Vidare att syftet med talet till största delen är att klargöra vad en "god prestation" är och att ge tillbakablickande återkoppling på studentens prestationer samt att det refereras tre gånger så mycket till egna erfarenheter än till didaktisk teori eller forskning. Analysen av samtalens karaktär ledde till en konceptualisering av samtalen som antingen trialogiska, dialogiska eller monologiska, beroende på vem som styrde över samtalet, vem som ledde samtalet, vad/vem som bestämde dess innehåll och hur den formativa återkopplingen talades fram av samtalets parter.

History

Original language

Swedish

Associated Publication

Jons, Lotta (2018).The supportive character of teacher education triadic conferences: detailing the formative feedback conveyed. European Journal of Teacher Education, 42(1), 116-130. doi.org/10.1080/02619768.2018.1550065

Licence

Exports

Stockholm University

Categories

Licence

Exports