Stockholm University
Browse
2018_01_Utbud av stöd och behandling för spelproblem 180322.pdf (2.46 MB)

Utbud av stöd och behandling för spelproblem. En studie om utmaningar inför förtydligat ansvar i lagstiftningen.

Download (2.46 MB)
preprint
posted on 2018-03-22, 13:09 authored by David ForsströmDavid Forsström, Eva SamuelssonEva Samuelsson

On the 1st of January 2018, the Swedish legislation was subject to change due to a need to clarify the responsibility of care givers to prevent and provide support and treatment for gambling problems. The aim of this study has been to review the current situation of available support and treatment for gambling problems in Sweden, before the change in legislation took place. For more information, contact the authors.


Swedish summary

Den 1 januari 2018 genomfördes lagändringar som innebar ett förtydligat ansvar för socialtjänsten samt hälso- och sjukvården att förebygga, motverka och bistå individer med insatser vid spelmissbruk. Syftet med föreliggande studie var att undersöka utbudet av stöd och behandling vid spelproblem innan lagändringen trädde i kraft. En sammanställning av befintliga uppgifter från Folkhälsomyndigheten och Stödlinjen gjordes. Intervjuer genomfördes med sexton nyckelpersoner inom spelbehandlingsfältet från kommuner, landsting, myndigheter och frivilligorganisationer. Intervjumaterialet analyserades med hjälp av tematisk analys. Preliminära resultat presenterades för en grupp behandlare för att validera och få kommentarer. Undersökningen visade att stödet för personer med spelproblem varierar i landet och är fragmentariskt. På vissa orter finns behandling att tillgå, men dagens behandlingsutbud bygger på enskilda behandlare som har ett specialintresse för målgruppen. Det är ofta bara en till två behandlare i en organisation som arbetar med målgruppen vilket skapar en sårbarhet. Få personer utbildas på övergripande nivå och om en behandlare slutar ersätts sällan personen. Den behandling som erbjuds är huvudsakligen kognitiv beteendeterapi. Det finns behov av att utveckla mer specifika och integrerade behandlingsalternativ till olika målgrupper. Frivilligorganisationer fyller en viktig funktion genom att erbjuda stöd som komplement till behandling eller som alternativ och när behandling inte finns tillgänglig. Det huvudsakliga resultatet är att kommuner och landsting är dåligt rustade för att möta att målgruppen. Resurser och kompetens saknas på många håll för att tillhandahålla stöd och behandling som kan hjälpa hjälpsökande att komma ur ett problemspelande. Mer satsning på utbildning och screening föreslås som sätt att åtgärda bristerna. Även om utvecklingsarbete påbörjats innebär lagändringarna en stor utmaning för kommuner och landsting för att få till fungerande samverkan för att tillmötesgå spelares och deras anhörigas behov. En uppföljning av föreliggande studie planeras under 2019/2020 för att kartlägga hur behandlingsutbudet har utvecklats efter att lagändringen trädde i kraft.


Funding

Forte 2016-07091

History

Original language

  • Swedish